MỖI NGÀY TRA XÉT KINH THÁNH, CHÚNG TA CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI (Công vụ 17:1-15)

MỖI NGÀY TRA XÉT KINH THÁNH, CHÚNG TA CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI

Công vụ 17:1-15

17:11 “Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”

Trong chuyến truyền giáo thứ hai ở châu Âu, các Hội thánh đã được lập ra ở Philipp, Tesalonica, Bê-rê, Athen, và Corinth. Trong chương 16, chúng ta đã học về các sự kiện xảy ra ở thành Philipp, khi lần đầu tiên Phao-lô bước chân đến châu Âu. Trong chương 17 kể về việc truyền giảng ở thành Tesalonica, Bê-rê, và Athen.

Chúng ta xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nghe được lời giảng của Paul ở đây và chúng ta có được đức tin và cũng gặp được Chúa Jesus phục sinh.

Sau khi Paul và Sila bị bỏ tù và đánh đòn ở thành Philipp, đoàn truyền giáo đi tới thành Tesalonica. Đây là thủ phủ của xứ Macedonia, là một thành phố lớn sầm uất. Họ đã làm gì ở đây? Trong 3 ngày sabath Paul tới nhà hội và giảng Kinh thánh. Chúng ta xem câu 3 “lấy Kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jêsus mà ta rao truyền cho các ngươi.

Chúng ta thấy nội dung chính yếu của Kinh thánh là nói về CHÚA JESUS. Cựu ước nói về CHÚA JESUS sắp đến. Tân ước kể về CHÚA JESUS đã đến. Khải huyền nói về CHÚA JESUS sẽ tái lâm. Chúng ta cũng để ý rằng thời Paul, chưa có Kinh thánh trọn bộ như ngày nay. Lúc đó chỉ có Cựu Ước được chép thành sách. Nếu chúng ta học Cựu ước một cách đúng đắn, chúng ta sẽ gặp được Chúa Jesus Christ. Sáng 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” nói về Đấng Cứu thế sẽ giáng trần qua người nữ đồng trinh. Ê-sai 53:5-6 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” nói về sự chết của CHÚA JESUS. Thi thiên 16:10 “vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.” nói về sự sống lại của Ngài.

Chúng ta xem câu 4 “Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa.” Cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng một cách đúng đắn, thì nơi đó sẽ có những kẻ được định sẵn cho cõi đời đời tin theo. Để mở cửa một thành phố cho Tin Lành, không cần phải đến 3 năm. Paul đã truyền giảng trong vòng 3 tuần và Hội thánh được thành lập. Khi một người gặp được Chúa Jesus Christ phục sinh, thì sẽ xảy ra một sự phấn hưng mạnh mẽ. Bởi vì việc cứu rỗi là ý muốn của Đức Chúa Trời, và thành lập Hội thánh là công việc của CHÚA JESUS phục sinh. Khi Đức Chúa Trời hành động, thì không có gì có thể ngăn cản.

Chúng ta xem câu 6 “Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành, mà la lên rằng: Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây.” Chúng ta thấy rằng người ta gọi những người giảng Tin Lành là những người khuấy động thế giới. Làm thế nào mà một nhóm người, không có quyền lực, tiền bạc tài chính, không có phương tiện quảng cáo, lại có thể làm xáo động cả đế quốc La-mã vĩ đại? Rõ ràng đấy không phải bởi sức của con người. Câu trả lời là: cuộc cách mạng thay đổi thế giới không phải do họ làm, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong họ và qua họ. Chúng ta cũng thấy ở đây quyền năng của Tin Lành, là điều có thể thay đổi toàn bộ thế giới, số phận của mỗi con người. Chúng ta tin cậy rằng Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.

Chúng ta xem câu 10. Các anh em lúc ban đêm đưa Paul và Sila đến thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ lại vào nhà hội và giảng Kinh thánh. Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Chúng ta xem câu 11 “Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.

Thứ nhất, chúng ta để ý đến cụm từ “có ý hẳn hoi”, có nghĩa là cởi mở, mở lòng, chăm chú. Những người ở đây tiếp nhận mục sư Paul với tấm lòng cởi mở, không có thành kiến. Nhiều người khi nghe giảng Tin Lành đã có định kiến trước, do đó họ không tiếp nhận chân lý và đánh mất cơ hội cứu rỗi. Nhưng những người ở Bê-rê sẵn lòng tiếp nhận những lời giảng của Paul, và sau đó tra xét kiểm chứng theo Kinh thánh, xem lời giảng có thật hay không. Họ là những người khiêm nhường, luôn sẵn sàng học hỏi, thật lòng đón tiếp mục sư Paul và tiếp nhận lời Chúa rất tốt. Sau này trong 1 Tesalonica 2:13 Paul đã viết: “Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.” Khi chúng ta nghe bài giảng, chúng ta phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời hằng sống đang hiện diện ở giữa buổi nhóm, bởi vì lời Chúa phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Mat. 18:20) Cũng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hằng sống đang nói với tôi, thông qua bài giảng, qua lời Ngài. Các tín hữu đầu tiên có lòng kính sợ Chúa, và họ tiếp nhận rằng chính Đức Chúa Trời đang dạy dỗ họ thông qua mục sư, chứ không phải đó là lời nói của con người. Những người đang còn ở dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, có cách nhìn rất xác thịt đối với mục sư, với người dạy dỗ Kinh thánh cho mình. Do đó họ không nhận được sự dạy dỗ của Chúa, và cũng không vâng phục. Những người như thế không thay đổi, theo Chúa nhiều năm cũng không có gì thay đổi. Nhưng khi chúng ta có tấm lòng để học lời Chúa, tiếp nhận người dạy Kinh thánh cho mình như là sứ đồ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ nhận được lời Chúa và sự cứu rỗi.

Thứ hai, mỗi ngày họ cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng. Nhiều người chỉ hài lòng với bài giảng ngày chủ nhật, cho rằng thế là đủ. Nhưng những tín đồ ở Bê-rê không thấy đó là đủ, mà họ đọc lời Kinh thánh hàng ngày, tra xét Kinh thánh, suy gẫm lời Chúa, ghi chép lại những điều Đức Thánh Linh bày tỏ qua lời Chúa, rồi lại viết thu hoạch và áp dụng cho bản thân. Vì thế họ nghe được tiếng Chúa phán rõ ràng, và giác ngộ được chân lý. Chúng ta xem kết quả lời Chúa làm việc ở đây như thế nào? Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Gờ-réc sang trọng, và đàn ông cũng khá đông. Lời Chúa đem đến kết quả rất khác nhau. Điều này phụ thuộc vào tình trạng tấm lòng, và thái độ cá nhân đối với lời Chúa. 1 câu Kinh thánh có thể cứu rỗi và thay đổi số phận nhiều người. Nhưng nếu người nào có thái độ không đúng với lời Chúa, thì 10-20 năm cũng không thay đổi, và nan đề cũng không được giải quyết.

Để học được thái độ đúng, chúng ta ghi chép tỉ mỉ khi học Kinh thánh, và trong buổi nhóm thờ phượng, khi nghe giảng, chúng ta cũng ghi chép lại những điều mà Đức Thánh Linh bày tỏ qua bài giảng. Khi đến buổi nhóm, chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa. Trước khi học Kinh thánh chúng ta phải chuẩn bị, đọc kỹ phân đoạn Kinh thánh, và trả lời câu hỏi. Sau khi học xong, chúng ta phải đọc lại phân đoạn để nắm rõ những ý chính mà tác giả Kinh thánh muốn truyền đạt. Sau đó chúng ta viết thu hoạch, và lắng nghe tiếng Chúa phán với mình. Như vậy chúng ta có thể gặp được Chúa phục sinh qua lời Ngài. Và có như thế đức tin mới tăng trưởng, đời sống mới thay đổi, các nan đề mới được giải quyết.

Chúng ta đọc câu 11 “Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng”. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng cởi mở sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa, và chính Ngài sẽ dẫn đến cho chúng ta những con chiên như vậy, giống như những tín hữu đầu tiên ở Bê-rê. Tôi chúc phước cho anh chị em để mỗi ngày tra xét Kinh thánh và chúng ta gặp được Chúa. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply