ĐỨC TIN CỦA ISAAC VÀO LỜI HỨA (Sáng thế ký 25-26)

Câu khóa 26:3-4 “3Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ nầy và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi.4Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước;”
Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay chúng ta thấy Đức Chúa Trời chuyển giao Lời hứa cho Isaac. Nội dung của Lời hứa gồm có 3 phần: 1. đất đai, 2. dòng dõi, 3. chủ quyền (sự bảo hộ). Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng thực hiện Lời hứa của Ngài trong đời sống của Isaac. Chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh dạy dỗ đức tin cho chúng ta qua bài học về đức tin của Isaac. Amen.
1. Đức Chúa Trời ban Lời hứa cho Isaac và thực hiện Lời hứa (25:19-26:11)
Thứ nhất, Đức Chúa Trời thực hiện Lời hứa liên quan đến dòng dõi.
Isaac cưới Rebeca lúc 40 tuổi. Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, tuy nhiên họ lại gặp phải nan đề vô sinh. Mãi 20 năm sau, lúc ông 60 tuổi thì mới có con. Kinh thánh chỉ chép 1 câu đơn giản để miêu tả đời sống đức tin của ông trong 20 năm này: “21Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai.” Mặc dù đó chỉ là một câu ngắn gọn đơn giản, nhưng nó nói lên cho chúng ta thấy đức tin của Isaac qua sự cầu nguyện: kiên trì, bền bỉ. Có mấy ai trong số chúng ta có thể cầu nguyện cho 1 nan đề trong vòng 20 năm? Thường thì chỉ được 1 tuần, 1 tháng, 1 năm,… là dễ nản lòng. Làm thế nào để có thể cầu nguyện cho 1 nan đề trong vòng nhiều năm trời mà không nản chí? 1/ Ông biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông biết rõ Lời hứa của Đức Chúa Trời đối với cha ông là Abraham. Ông biết rằng ông chính là đứa con kế tự Lời hứa đó. Đức Chúa Trời có kế hoạch làm cho dòng dõi qua ông nhiều như sao trên trời. Đó là ý muốn rõ ràng của Đức Chúa Trời. 2/ Ông tin vào sự toàn năng và thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài hứa thì Ngài sẽ làm, và Ngài cũng có năng lực làm thành được. 3/ Ông là nhân chứng sống vì nhiều lần kinh nghiệm được quyền năng Chúa bày tỏ trong đời sống của cha ông là Abraham, cha ông cũng luôn kể về công việc Chúa làm. Do đó đức tin của Isaac thật vững chãi. Vì tin vào lời hứa Chúa nên ông cứ giữ đức tin và cầu nguyện.
Thứ hai, Đức Chúa Trời thực hiện Lời hứa liên quan đến đất đai.
Chúng ta xem câu 26:1-2 “1Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Áp-ra-ham, bấy giờ tại xứ lại có một lần nữa. Y-sác bèn đi đến A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, tại Ghê-ra. 2Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ê-díp-tô; hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho.” Khi Isaac bắt đầu sống đời sống đức tin tự lập, thì giống như Abraham, ông gặp phải nạn đói, khủng hoảng tài chính. Dường như là 1 quy luật: khi chúng ta sống đời sống đức tin đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ gặp khó khăn cám dỗ về vật chất: vì tiền bạc lợi ích vật chất từ bỏ đức tin và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Isaac cũng bị cám dỗ từ bỏ miền đất hứa để đi xuống Ê-dip-tô. Nhưng Đức Chúa Trời đã hiện đến với ông và ban lời cho ông.
Chúng ta cùng xem câu 26:3-5. “3Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ nầy và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi.4Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, 5vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta;” Đây là lần đầu tiên Sáng thế ký nhắc đến việc Đức Chúa Trời trực tiếp phán với Isaac về Lời hứa. Lời hứa về Vương quốc của Đức Chúa Trời được xác nhận công khai đối với Isaac.
Thứ 3, Thứ hai, Đức Chúa Trời thực hiện Lời hứa liên quan đến chủ quyền.
Isaac đã đáp ứng Lời chúa như thế nào? Chúng ta xem câu 6 “6Vậy, Y-sác ở tại Ghê-ra.” Rất đơn giản, Isaac quyết định ở lại Ghê-ra. Quyết định thật dễ dàng, chúng ta nghĩ như vậy khi đọc câu này. Nhưng trong thực tế Isaac biết rằng điều gì chờ đợi ông khi ông vâng phục Chúa và ở lại Ghê-ra.
Chúng ta xem câu 7-11. Khi vâng phục Lời Chúa ở lại vùng Ghe-ra, thì Isaac đang rất mạo hiểm, ông đang đùa với lửa. Vua xứ đó là Abimelec là một thế lực rất hùng mạnh và ông ta rất thích phụ nữ đẹp. Mà vợ Isaac là Rebeca lại là một phụ nữ rất đẹp. Còn bản thân Isaac lại là một người nhút nhát, không thích bạo lực, không biết kungfu. Ông biết họ có thể gặp nạn vì cớ ngoại hình của Rebeca, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: “Ấy là em gái tôi,” e khi nói: “Ấy là vợ tôi,” thì họ sẽ giết mình chăng. Mặc dù cẩn thận như thế, nhưng cuối cùng bí mật của Isaac vẫn bị phát hiện. Làm thế nào đây? Rất may là vua Abimelec này đã có kinh nghiệm về hậu quả của việc cướp vợ của người được Đức Chúa Trời bảo hộ, nên A-bi-mê-léc bèn truyền lịnh cho cả dân chúng rằng: Kẻ nào động đến người nầy, hay là vợ người nầy, thì sẽ bị xử tử. Ở đây chúng ta thấy lời hứa về sự bảo hộ Sáng 12:3 “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi;” được thực hiện.
2. Kết quả của việc vâng lời Chúa (26:12-33)
Khi Isaac vì vâng phục Lời Đức Chúa Trời mạo hiểm đời sống mình, cũng như chấp nhận khó khăn thua thiệt về mặt vật chất, thì Đức Chúa Trời đáp ứng và ban phước cho sự vâng lời của ông.
1/ Đức Chúa Trời ban phước trên tài chính. Chúng ta xem câu 12-13 “12Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. 13Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đỗi người trở nên rất lớn.” Trong lúc xung quanh tất cả đều thất bại, thì Đức Chúa Trời ban phước cho những đầu tư của ông gấp 100 lần, hay là 10.000%. Chúng ta tin Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi và trở thành người thừa kế Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Chúa không phải để được giàu có, để sử dụng Chúa như một cây đũa thần. Nhưng khi đi với Chúa chúng ta có thể tin cậy Ngài rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, thì phần lớn những người tin Chúa lúc đầu gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng cứ giữ vững đức tin và về sau này đều được Đức Chúa Trời chu cấp dư dật về vật chất.  Như một quy luật, cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về bánh, vật chất, tài chính. Nan đề đầu tiên luôn là “tiền đâu”. Và thử thách về tiền bạc là thử thách đầu tiên chúng ta phải vượt qua trên con đường đi với Chúa. Nếu chúng ta không tin cậy phó thác cho Chúa trong lĩnh vực tiền bạc và không kinh nghiệm được sự chu cấp của Chúa, thì chúng ta không thể đi tiếp được. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời hứa Ngài ban cho trong Phi-lip 4:19 “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
2/ Đức Chúa Trời dẫn vào nơi Rê-hô-bốt. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho Isaac, thì người ngoại nhìn thấy và ghanh tỵ. Giếng nước là nguồn sự sống ở vùng đất này, và cũng không phải chỗ nào cũng đào được giếng. Đào được đúng nguồn nước phải có bí quyết và may mắn. Do đó ai đào được giếng thời đó tương đương với đạt được thành công lớn thời nay. Nhưng Isaac cứ đào được cái giếng nào, thì dân ngoại lại tranh giành giếng đó. Khi Isaac đưa ra lý lẽ “ai đào giếng?”, thì dân Phi-li-tin cãi cùn: “Nước đó của chúng ta;” Điều làm chúng ta kinh ngạc ở đây là Isaac luôn nhường nhịn. Người đời sẽ nói là ông nhu nhược, tuy nhiên đó là bởi vì ông tin rằng phước hạnh không đến từ nỗ lực, khôn ngoan tính toán của con người, phước hạnh không đến từ thế gian này, bởi vì sau khi A-đam phạm tội, cả thế gian đều bị rủa sả vì cớ tội lỗi. Phước hạnh chỉ có thể đến từ trên trời, từ Đức Chúa Trời. Do đó vì đức tin vào Lời hứa của Đức Chúa Trời “Ta sẽ ban phước cho ngươi, và ngươi sẽ thành nguồn phước”, Isaac có thể nhường nhịn hết lần này đến lần khác mà không bị ức chế. Cuối cùng, Đức Chúa Trời ban phước cho ông đào được giếng ở Rê-hô-bốt, và người ta không tranh giành với ông nữa. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác; về giếng nầy, họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rê-hô-bốt, mà rằng: Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ.
Thi thiên 37: “3Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.     4Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.     5Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.     6Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.”
Chúng ta có thể học đức tin nhường nhịn của Isaac, và có thể nhường nhịn trong những xung đột và tranh cãi về quyền lợi. Chắc chắn một điều rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào nơi Rê-hô-bốt, nơi rộng rãi, mà không có ai tranh giành với chúng ta.
3/ Hòa ước với vua Abimelec. Sau đó Đức Chúa Trời ban phước đầy dẫy cho Isaac. Những dân xung quanh đều nhìn thấy một cách rõ ràng Đức Chúa Trời ban phước và bảo hộ Isaac, nên họ trở nên kính trọng ông. Vua Abimelec cùng với quan tổng binh của mình đến gặp Isaac để đề nghị ký hòa ước với ông, là một người kiều ngụ ở xứ đó. Đây là một chuyện lạ. Đề nghị ký hòa ước là hành động của một vương quốc bé đối với một vương quốc mạnh hơn mình. Hành động này chứng minh chủ quyền của Isaac được Đức Chúa Trời bảo hộ.
Sau tất cả việc này đức tin của Isaac tăng trưởng và trở nên hoàn hảo. Đời sống của ông trở nên bình yên. Công việc chủ yếu bây giờ là nuôi dạy các con mình theo đức tin vào Lời hứa Chúa và chuyển giao đức tin cho họ.
Điểm đặc biệt khi chúng ta học về các tổ phụ của đức tin là:
– qua Abraham chúng ta học về đức tin;
– qua Isaac chúng ta học sự vâng lời;
– qua Gia-cốp chúng ta học về sự nên thánh.
Đời sống đức tin của Isaac không có nhiều sóng gió và sự kiện như của Abraham hay Gia-cốp, Giô-sép. Khi chúng ta đọc chuyện về Isaac, chúng ta có thể có ý nghĩ câu chuyện thật tẻ nhạt, buồn chán. Nhưng thực sự đây là một đời sống bình an và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều mong muốn có một đời sống như vậy. Để có một đời sống như vậy, chúng ta cần phải học đức tin của Isaac: tin cậy vào Đức Chúa Trời, cầu nguyện và luôn nhường nhịn. CHÚA JESUS  phán: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả chúng ta được phước khi học về đức tin của Isaac. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply