ĐỨC CHÚA TRỜI KỂ ABRAHAM LÀ CÔNG BÌNH (Sáng thế ký 15:1-20)

Câu khóa 15:6

Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay Abraham hiểu được bản chất và sự huyền nhiệm của đức tin. Abraham tin Đức Chúa Trời và Ngài kể đức tin là sự công bình cho ông. Lần đầu tiên trong Kinh thánh đề cập đến giáo lý sự cứu rỗi bởi đức tin. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm linh cho chúng ta để chúng ta cũng hiểu được bí mật của đức tin. Amen.

Chúng ta xem câu 1 “ 1Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” Bằng cách nào Đức Chúa Trời đến với Abraham? Qua lời của Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh thánh, đặc biệt thời Cựu ước, Đức Chúa Trời thường xuyên hiện ra trong sự hiện thấy. Bởi vì lúc đó chưa có Kinh thánh. Sau khi công nghệ in ấn phát triển, và Kinh thánh được dịch ra nhiều thứ tiếng, được in đại trà, thì ngày nay phương cách phổ thông Đức Chúa Trời đến với chúng ta là qua lời của Ngài. Khi chúng ta học đọc Kinh thánh, thì Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật sẽ làm cho một câu Kinh thánh trở nên sống động làm cảm động lòng chúng ta một cách sâu xa mạnh mẽ. Lời văn tự logos trở nên lời hằng sống rhema. Đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Nhiều người chờ đợi sự bày tỏ hiện thấy siêu nhiên của Đức Chúa Trời và lấy đó làm nền tảng cho đức tin của mình. Tuy nhiên nền tảng của đức tin không phải là phép lạ mà là lời Chúa.

Đức Chúa Trời ban lời gì cho Abraham? “ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” Cái thuẫn là vũ khí bảo vệ khỏi các vũ khí tấn công. Khi Abraham vâng phục và tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa, vào lúc đó Đức Chúa Trời trở thành tấm bình phong chắn trước Abraham. Mọi sự tấn công của kẻ ác có thể doạ sợ được người yếu đức tin, nhưng không thể làm tổn thương đến người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Chúa phán rằng Ngài ban chính Ngài làm phần thưởng cho Abraham. Còn có phần thưởng nào lớn hơn quý giá hơn Đức Chúa Trời? Khi chúng ta có Ngài thì trong Ngài có tất cả! Halleluijah! Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban chính Ngài làm phần thưởng cho chúng ta! Amen.

Chuyện gì đã xảy ra với Abraham lúc này? Nhiều khi chúng ta ngạc nhiên tại sao Abraham vừa kinh nghiệm được phép lạ kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban chiến thắng bởi 318 người gia nhân đánh bại đội quân 50 ngàn của liên minh tứ vương Kết-rô-lao-me. Hay là trong 1 Các vua chương 18-19 nhà tiên tri vĩ đại của Cựu ước Ê-li sau chiến thắng vĩ đại trước 450 tiên tri Ba-anh, nhưng lại chạy trối chết trước sự hăm doạ của 1 người đàn bà Giê-sa-bên. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là sự yếu đuối của con người. Đến bây giờ theo Chúa gần 10 năm rồi mà lời hứa của Chúa về dòng dõi chưa được thành, đức tin Abraham yếu đi, nan đề chính trong cuộc đời ông lại nổi cộm lên. Và ông bắt đầu tính toán lập kế hoạch riêng “Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. 3Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.” Kế hoạch riêng, ý riêng, toan tính dự định không hợp ý Chúa bày tỏ sự vô tín trong lòng.

Đức Chúa Trời đã trả lời như thế nào?  Chúng ta xem câu “4Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.” Đức Chúa Trời lại một lần nữa xác chứng lời hứa của Ngài. Sau đó để nâng đỡ đức tin cho Abraham, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng “Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.” Tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho Abraham ra ngoài và ngó lên trời đếm sao? Abraham phải đứng lên, đi ra khỏi lều trại của sự lằm bằm, than vãn. Ông cần phải đi ra khỏi thế giới của ông, thế giới của những năng lực hữu hạn của con người. Và khi ông nhìn lên trời đếm sao, thì ông bước vào thế giới của Đức Chúa Trời. Sự khải thị về Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa toàn năng đến với ông. Vào lúc đó, sự tin cậy của ông vào Đức Chúa Trời trở nên lớn. Đột nhiên ông nhận được sự khải thị rằng đối với Đấng Tạo Hóa toàn năng nan đề của ông thật bé nhỏ. Đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ và vô vàn vì sao từ chỗ không có gì cũng có thể ban dòng dõi cho ông. Ông đã phản ứng như thế nào đối với lời Chúa? Có thể tưởng tượng như sau: Đức Chúa Trời phán “Dòng dõi ngươi cũng sẽ nhiều như vậy.” Abraham trả lời “amen”, Đức Chúa Trời phán: “ngươi là người công bình”. Đức tin – đó là cách tấm lòng của chúng ta phản ứng với lời Chúa.

Chúng ta xem câu 6 “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Thuật ngữ “kể là công bình”, “được xưng công bình” là một thuật ngữ tư pháp, có nghĩa là được trắng án. Một người phạm tội bị kết án tử hình. Nhưng trên tòa, tòa xử trắng án. Thực là niềm vui không xiết tả! Abraham được xưng công bình không phải khi ông chiến thắng, hay dâng 1/10. Lúc này Abraham là một tội nhân nằm bẹp trong lều và lằm bằm với Chúa, ông không còn tin vào lời Chúa hứa nữa, và có ý riêng. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhắc lời hứa của Ngài, thì ông đã tin Ngài: Chúa hứa thì Ngài sẽ làm. Lúc đó Abraham còn chưa làm gì cả, chỉ là ông với lòng kính sợ trước lời Chúa trả lời “amen”. Đó là ưu điểm của Abraham: ông rất nhanh bỏ đi sự vô tín, nghi ngờ, và ý riêng. Đó có nghĩa là ông ăn năn rất nhanh.

Tại sao Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin? Bởi vì không chỉ ông nhận được sự công bình bởi đức tin, mà tất cả chúng ta cũng nhận được sự công bình nhờ đức tin, không phải bởi việc làm. Cả Abraham cùng chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán về sự chết, sự phục sinh và sự tái lâm của CHÚA JESUS. Ngài hứa ban sự tha tội và sự sống đời đời cho những ai tin vào CHÚA JESUS  Đấng phục sinh. Chúng ta tin vào lời hứa của Ngài.

Chúng ta xem câu 7 “7Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.” Tuy nhiên Abraham lại muốn nhận được bảo đảm về lời hứa của Chúa “p-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi i biết rằng i sẽ được xứ nầy m sản nghiệp?” Đức Chúa Trời tiếp nhận đòi hỏi của ông và lập giao ước cùng ông.

Chúng ta xem câu 9-11  9Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi y bắt đem cho ta một con i ba tuổi, một con i ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng một con u con.10Áp-ram bắt đc loài vật đó, mổ m hai, đmỗi nửa con mỗi n đối với nhau, nhưng không mổ c loài chim ra m hai. 11những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi.” Đây là cách mà người thời đó lập thề ước với nhau. Hay là lời nguyền của sự chết, nghĩa là song phương cùng đi giữa các xác chết, và nếu ai phá bỏ giao ước, thì kẻ đó sẽ phải chết thảm như vậy. Khi Đức Chúa Trời phán bảo với Abraham làm như vậy, thì Abraham hiểu rất rõ ý nghĩa của việc đó.

Chúng ta xem câu 12-16 “12Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người. 13Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. 14Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. 15Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. 16Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.” Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham xứ Canaan làm cơ nghiệp, nhưng phải 430 năm sau dân Do thái mới chiếm được đất hứa. Bởi vì mức tội lỗi của dân A-mô-rít chưa đầy. Đức Chúa Trời luôn luôn can thiệp vào tiến trình của lịch sử để thi hành công lý của Ngài. Mặc dù 7 dân tộc xứ Canaan phạm tội trọng trước mặt Chúa, nhưng sự nhân từ và nhịn nhục của Chúa rất lớn. Ngài chờ đợi để tội nhân ăn năn. Tuy nhiên nếu không ăn năn thì khi tội lỗi quá mức, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống. Khi dân Do thái chiếm đất hứa, cùng lúc thông qua họ Chúa thi hành sự trừng phạt lên các dân xứ Canaan. Bánh xe lịch sử Đức Chúa Trời xoay chuyển quanh trục nhân từ và công lý thật hài hòa.

Chúng ta xem câu 17-21 “17Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. 18Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, 20Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.” Chính Đức Chúa Trời đã đi một mình qua các xác chết, bởi vì Ngài biết Abraham là yếu đuối, và ông có thể sa ngã một lúc nào đó, không giữ lời ước nguyện. Nhưng Đức Chúa Trời đã tự Ngài làm chứng cho giao ước này, nghĩa là chính Ngài sẽ giữ trọn và thực hiện giao ước. Thật là hồng ân lớn lao! Chính Đức Chúa Trời đến tìm gặp 1 ông già tuyệt vọng, kêu gọi ông, lập giao ước với ông, và chính Ngài đảm bảo và thực hiện giao ước đó.

Cách đây 20 năm trước, khi tôi lần đầu tiên được học Sáng thế ký, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ở 12:1-2 đã đụng chạm tôi một cách sâu xa. Tôi đã vô cùng vui mừng vì lời hứa và hy vọng của Chúa đặt trên tôi. Và trong nhiều lúc khó khăn lời hứa của Chúa đã ban sức cho tôi, nâng đỡ an ủi tôi. Tôi cứ thường xuyên mở sách Sáng 12:1-3 đọc đi đọc lại và cứ mỗi lần như vậy lòng lại tràn ngập sự vui mừng. Sau 20 năm đi với Chúa, nhiều lần tôi vấp ngã và quên đi lời hứa Chúa, nhưng Chúa là Đấng thành tín với chính lời hứa của Ngài, và chính Ngài cũng thực hiện làm thành lời hứa của Ngài trên đời sống của tôi. Chúa phán, và tôi đáp ứng lời Ngài bởi đức tin “amen”. Tôi chắc chắn rằng Chúa đã xưng công bình và tha tội cho tôi. Giờ đây tôi tin rằng Chúa sẽ cứu nhiều người qua đời sống của tôi, cũng như của ace là những người cũng tiếp nhận và tin vào lời hứa của Chúa. Tất cả chúng ta là nguồn phước cho gia đình, cho dân tộc Việt nam, và không những thế mà nhiều người nước ngoài sẽ nhận được phước của Chúa qua chúng ta. Bởi vì lời Chúa hứa: “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply